Công tác tôn giáo

Lồng ghép nhiệm vụ công tác tôn giáo với phát triển kinh tế - xã hội

PHẠM ĐÔNG |

Tỉnh Kon Tum đã tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, lồng ghép nội dung, nhiệm vụ công tác tôn giáo với chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong các dự án, chương trình, chính sách ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào có đạo.

Việt Nam chú trọng phát huy những giá trị tốt đẹp của các tôn giáo

Song Minh |

Những kết quả trong thực hiện nhất quán chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước là thực tiễn sinh động khẳng định đường lối đổi mới đất nước của Đảng ngày càng đi vào thực tiễn cuộc sống.

Tín đồ tôn giáo tham gia phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự

PHẠM ĐÔNG |

Hàng năm, huyện Mê Linh (Hà Nội) đều đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các chức sắc, tín đồ tôn giáo tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền địa phương phát động.

Nhân rộng mô hình giáo xứ không tội phạm, xóa đói giảm nghèo

PHẠM ĐÔNG |

Để phát huy nguồn lực của tôn giáo, tỉnh Đắk Lắk cần tiếp tục vận động cơ sở tôn giáo chung tay làm công tác an sinh xã hội, vận động đóng góp để giúp đỡ các nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội.

Mỹ ghi nhận thành tựu của Việt Nam trong đảm bảo tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Thanh Hà |

Từ ngày 10-22.10.2023, đoàn công tác liên ngành và chức sắc tôn giáo của Việt Nam đã sang thăm, làm việc tại Mỹ, trao đổi về thành tựu và chính sách tôn giáo.

Đồng bào dân tộc góp phần to lớn vào thành quả phát triển của đất nước

Thanh Hà |

Đời sống tinh thần, vật chất của đồng bào dân tộc thiểu số không ngừng được cải thiện và đồng bào các dân tộc đã góp phần rất to lớn vào những thành quả phát triển của đất nước.

Gắn thực tiễn trong đáp ứng nhu cầu thông tin của đồng bào dân tộc thiểu số

Thanh Hà |

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, cần nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức, nội dung của các ấn phẩm báo chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo hướng phù hợp, gắn bó mật thiết với thực tiễn nhu cầu thông tin của đồng bào các dân tộc.