Giải quyết nhu cầu chính đáng của nhân dân về tín ngưỡng, tôn giáo

PHẠM ĐÔNG |

Huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang thường xuyên quan tâm xem xét, giải quyết các nhu cầu chính đáng của nhân dân về các hoạt động thực hành tín ngưỡng, tôn giáo.

Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân

Đã từ lâu, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đến các hoạt động tôn giáo và ban hành những chủ trương, chính sách nhằm tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và Hiến pháp, pháp luật.

Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, cấp ủy, chính quyền huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang thường xuyên quan tâm xem xét, giải quyết các nhu cầu chính đáng của nhân dân về các hoạt động thực hành tín ngưỡng, tôn giáo.

Mèo Vạc hiện nay có 496 hộ, hơn 2.400 khẩu theo đạo Tin lành. Các hoạt động tôn giáo diễn ra cơ bản ổn định, tuân thủ pháp luật. Mối quan hệ giữa chính quyền và các tổ chức tôn giáo ngày càng cởi mở, tin tưởng, gắn bó hơn, không để nảy sinh vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Tại xã Niêm Tòng, có 50 hộ, 290 nhân khẩu theo đạo Tin lành, công tác quản lý về tôn giáo được địa phương chú trọng. Chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã đã thường xuyên xuống các bản gặp gỡ, tiếp xúc trưởng, phó các nhóm đạo, nắm bắt tình hình hoạt động, sinh hoạt tôn giáo.

Sau khi được cán bộ xã tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, các hộ theo đạo đã nâng cao nhận thức và có ý thức tuân thủ các quy định của pháp luật trong sinh hoạt; tích cực tham gia lao động sản xuất.

Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế còn khó khăn, nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, nhất là ở các xã vùng sâu, biên giới, dễ bị các phần tử xấu lợi dụng, kích động, truyền đạo trái pháp luật. Trong đó, trên địa bàn huyện xuất hiện hiện tượng tôn giáo “San sư khẻ tọ” tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất an ninh trật tự.

Để tránh xảy ra hiện tượng lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, hoạt động mê tín dị đoan; huyện đã chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo tại các xã, thôn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào các tôn giáo sinh hoạt theo quy định.

Lực lượng công an phối hợp với người có uy tín tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân tỉnh Hà Giang. Ảnh: Phạm Đông
Lực lượng công an phối hợp với người có uy tín tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân tỉnh Hà Giang. Ảnh: Phạm Đông

Xử lý nghiêm các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo vi phạm pháp luật

Phó Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc Hồng Mí Sinh cho biết: Chúng tôi rất quan tâm đến vấn đề tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Huyện tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng theo quy định của pháp luật, cũng như Hiến chương của từng tổ chức tôn giáo.

Đồng thời, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo vi phạm pháp luật, các phần tử lợi dụng tôn giáo để chống phá chính quyền làm mất ổn định tình hình an ninh trật tự, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Trung tá Giàng Xuân Thắng, Trưởng Công an huyện Mèo Vạc cho biết: Để người dân hiểu rõ những luận điệu sai trái của tà đạo, thời gian qua, cùng với các ngành, địa phương trong huyện, lực lượng Công an huyện đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, từ kiên trì tuyên truyền, vận động quần chúng đến nỗ lực ngăn chặn, đẩy lùi.

9 tháng năm 2023, đã tuyên truyền, vận động thành công 125 hộ, 629 khẩu trước kia theo tà đạo “San sư khẻ tọ” nay tự nguyện từ bỏ tà đạo, quay lại tín ngưỡng truyền thống.

Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền về công tác dân tộc, tôn giáo, bà con giáo dân trên địa bàn huyện Mèo Vạc có ý thức tuân thủ các quy định của pháp luật trong sinh hoạt tôn giáo, cùng với các tầng lớp nhân dân trong huyện xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Đồng thời, nhân dân phải hết sức cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam chú trọng phát huy những giá trị tốt đẹp của các tôn giáo

Song Minh |

Những kết quả trong thực hiện nhất quán chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước là thực tiễn sinh động khẳng định đường lối đổi mới đất nước của Đảng ngày càng đi vào thực tiễn cuộc sống.

Tín đồ tôn giáo tham gia phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự

PHẠM ĐÔNG |

Hàng năm, huyện Mê Linh (Hà Nội) đều đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các chức sắc, tín đồ tôn giáo tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền địa phương phát động.

Phát huy các nguồn lực tôn giáo cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Vương Trần |

Tiếp tục thực hiện tốt chính sách tôn giáo là góp phần quan trọng tạo sự ổn định và phát triển bền vững đất nước.

Việt Nam chú trọng phát huy những giá trị tốt đẹp của các tôn giáo

Song Minh |

Những kết quả trong thực hiện nhất quán chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước là thực tiễn sinh động khẳng định đường lối đổi mới đất nước của Đảng ngày càng đi vào thực tiễn cuộc sống.

Tín đồ tôn giáo tham gia phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự

PHẠM ĐÔNG |

Hàng năm, huyện Mê Linh (Hà Nội) đều đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các chức sắc, tín đồ tôn giáo tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền địa phương phát động.

Phát huy các nguồn lực tôn giáo cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Vương Trần |

Tiếp tục thực hiện tốt chính sách tôn giáo là góp phần quan trọng tạo sự ổn định và phát triển bền vững đất nước.