Xây dựng đội ngũ công nhân giàu lòng yêu nước, có tri thức, văn hóa

Phạm Đông |

Nước ta ta xác định sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là một điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chính vì vậy, nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức, lối sống cho công nhân lao động ở các doanh nghiệp hiện nay là việc làm rất quan trọng.

Nâng cao trình độ học vấn, trình độ chuyên môn

Trong những thập kỷ gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng khoa học - công nghệ, giai cấp công nhân đã có những chuyển biến sâu sắc, dẫn tới sự hình thành ngày càng đông đảo đội ngũ công nhân trí thức. Trong nền sản xuất công nghiệp hiện đại đòi hỏi giai cấp công nhân phải không ngừng nâng cao trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tay nghề, kỹ năng nghề nghiệp.

PGS TS Phạm Xuân Mỹ, nguyên Trưởng khoa Lịch sử Đảng (Học viện Báo chí Tuyên truyền) cho biết, thanh niên, người lao động là một bộ phận quan trọng của dân tộc, rường cột của quốc gia. Suốt chiều dài lịch sử của đất nước, công nhân, viên chức, người lao động luôn nêu cao truyền thống yêu nước, anh hùng, bất khuất, hăng hái, tiên phong trên mọi lĩnh vực, có nhiều cống hiến to lớn vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao tay nghề cho thế hệ lao động trẻ.
Giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao tay nghề cho thế hệ lao động trẻ. Ảnh: Phạm Đông

Trong bối cảnh hiện nay, ông Mỹ nhấn mạnh, hơn lúc nào hết, tinh thần yêu nước phải được đánh thức một cách mạnh mẽ, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu. Chúng ta phải xây dựng ý thức tập thể công nhân, người lao động đoàn kết, phấn đấu vì lợi ích chung.

Mỗi công nhân cần lao động chăm chỉ với lương tâm nghề nghiệp, có kỹ thuật, sáng tạo, nǎng suất cao vì lợi ích của bản thân, gia đình, tập thể và xã hội; thường xuyên học tập, nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn, trình độ thẩm mỹ và thể lực.

Với thế hệ lao động trẻ, có rất nhiều cách để thể hiện lòng yêu nước chân chính của mình. Việc tự giác thực hiện chính sách, pháp luật, tôn trọng kỷ cương, đó cũng là yêu nước. Lựa chọn được một nghề nghiệp phù hợp với bản thân mình, gắn bó và cống hiến hết mình vì công việc, đó là yêu nước. Lao động tích cực, hăng hái, làm giàu chính đáng, đó là yêu nước. 

Đối với giai cấp công nhân, ông Mỹ đề nghị cần tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Cần từng bước chuyển từ tư duy sản xuất công nghiệp sang kinh tế công nghiệp, để kinh tế công nghiệp trở thành động lực vật chất chủ yếu cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho giai cấp công nhân. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nhà ở và phúc lợi xã hội cho công nhân; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân.

Đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn phù hợp với cơ cấu lao động, nhu cầu, nguyện vọng của công nhân và yêu cầu hội nhập quốc tế. Tập trung làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, tập thể công nhân. Chúng ta cần có định hướng, quản lý tốt việc thành lập và hoạt động của các tổ chức của công nhân tại doanh nghiệp ngoài tổ chức công đoàn hiện nay.

Chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

PGS. TS Bùi Thị An - Viện trưởng Viện Tài nguyên môi trường phát triển cộng đồng nhấn mạnh, lòng yêu nước, tinh thần yêu nước phải trở thành động cơ để trước hết gắn kết mọi người dân Việt Nam trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Yêu nước đồng nghĩa với yêu đồng bào và cao hơn chính là trân trọng truyền thống lịch sử cách mạng, gắn bó và bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng; trung thành với sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Xây dựng phong trào thi đua yêu nước thiết thực bằng những hành động cụ thể.
Xây dựng phong trào thi đua yêu nước thiết thực bằng những hành động cụ thể. Ảnh: Phạm Đông

Vì thế, cần thầm nhuần sâu sắc và chú trọng xây dựng lòng yêu nước, đề cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân mình, với gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước

Theo bà An, thực tế cho thấy, từ trong các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, rộng khắp ở mọi cấp, mọi ngành, khắp các địa phương trong cả nước. Từ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu của các tầng lớp nhân dân, trong đó có các đoàn viên, thanh niên, các sinh viên thủ khoa, các doanh nhân giỏi, các chiến sĩ thi đua... trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.             

Cùng với đó, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân, đổi mới và đa dạng hóa các phong trào thi đua yêu nước với nhiều hình thức, nội dung phong phú trên tất cả các lĩnh vực của đời sống: Lao động, sản xuất, học tập, chiến đấu. Tất cả phải phụng sự Tổ quốc và nhân dân, để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà nòng cốt là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Lan tỏa những điều ý nghĩa trên không gian mạng để lấy cái đẹp dẹp cái xấu

VƯƠNG TRẦN |

Các chuyên gia về truyền thông xã hội cho rằng, không chỉ những thông tin tiêu cực, thông tin sốc, sến mới được mọi người tiếp nhận nhiều mà những điều tử tế, những điều tốt đẹp trong cuộc sống vẫn có đời sống riêng và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng. Lao động trẻ cần nhận diện và có những ứng xử phù hợp trên không gian mạng xã hội.

Dấu ấn từ phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế trong lao động

Phạm Đông |

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các cán bộ, công nhân, viên chức người lao động đều nỗ lực thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác gắn với phòng chống dịch, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Lao động trẻ không thể đứng nhìn với những thông tin xấu độc trên MXH

Phạm Đông |

Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, có không ít tin giả, tin xấu độc đang tồn tại, lan truyền nhanh chóng, rộng khắp trên không gian mạng. Vì vậy, đấu tranh phòng, chống tin giả, tin xấu độc là nhiệm vụ quan trọng, phải được lực lượng lao động trẻ tiến hành thường xuyên, hiệu quả.

Lan tỏa những điều ý nghĩa trên không gian mạng để lấy cái đẹp dẹp cái xấu

VƯƠNG TRẦN |

Các chuyên gia về truyền thông xã hội cho rằng, không chỉ những thông tin tiêu cực, thông tin sốc, sến mới được mọi người tiếp nhận nhiều mà những điều tử tế, những điều tốt đẹp trong cuộc sống vẫn có đời sống riêng và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng. Lao động trẻ cần nhận diện và có những ứng xử phù hợp trên không gian mạng xã hội.

Dấu ấn từ phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế trong lao động

Phạm Đông |

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các cán bộ, công nhân, viên chức người lao động đều nỗ lực thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác gắn với phòng chống dịch, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Lao động trẻ không thể đứng nhìn với những thông tin xấu độc trên MXH

Phạm Đông |

Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, có không ít tin giả, tin xấu độc đang tồn tại, lan truyền nhanh chóng, rộng khắp trên không gian mạng. Vì vậy, đấu tranh phòng, chống tin giả, tin xấu độc là nhiệm vụ quan trọng, phải được lực lượng lao động trẻ tiến hành thường xuyên, hiệu quả.