Phật giáo tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

Thanh Hà |

Các tham luận tại Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phật giáo với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội" đã khẳng định vị trí, vai trò, sự đồng hành của Phật giáo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và vai trò, trách nhiệm nòng cốt của lực lượng công an nhân dân trong bảo vệ an ninh trật tự.

Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phật giáo với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội" đã được tổ chức tại Hà Nội ngày 18.11, tại Hà Nội.

Hội thảo do Học viện Chính trị Công an nhân dân và Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội phối hợp tổ chức.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Hòa thượng Thích Thanh Đạt - Chủ tịch Hội đồng khoa học Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội khẳng định: Trong trường kì lịch sử dựng nước và giữ nước, văn hóa và sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc là dòng chủ lưu, là căn cốt tinh thần đạo lý của dân tộc.

Trong đó, dấu ấn của Phật giáo trên các phương diện văn hoá - xã hội, kinh tế - chính trị, theo dòng chảy lịch sử đã được khẳng định và được chứng minh cả trên phương diện thực tiễn và lý luận.

Đại đoàn kết dân tộc quyết định đến sức mạnh của tăng đoàn. Tư tưởng, đạo đức và lối sống của văn hóa Phật giáo trở thành “chất keo” bền vững, kết dính các thành tố, các tộc người trong đại gia đình dân tộc Việt Nam.

Được biết, Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phật giáo với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội" đã nhận được 47 bài tham luận và có 9 đại biểu phát biểu trực tiếp tại hội thảo.

Các tham luận và phát biểu tại hội thảo theo 3 nhóm vấn đề chính: Vị trí, vai trò của Phật giáo trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; Thực trạng ảnh hưởng của Phật giáo đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; Phát huy vai trò của Phật giáo trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Các tham luận tại hội thảo đã khẳng định vị trí, vai trò, sự đồng hành của Phật giáo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và vai trò, trách nhiệm nòng cốt của lực lượng công an nhân dân trong bảo vệ an ninh trật tự.

Đồng thời, các ý kiến cũng đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ tăng, ni, phật tử trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận lòng dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay theo quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; tăng cường cảnh giác, đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng tôn giáo, Phật giáo xâm hại an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội của đất nước.

Hội thảo đã nhận được 47 bài tham luận và có 9 đại biểu phát biểu trực tiếp. Ảnh: Thanh Hà
Hội thảo đã nhận được 47 bài tham luận và có 9 đại biểu phát biểu trực tiếp. Ảnh: Thanh Hà

Phát biểu tổng kết hội thảo, Trung tướng PGS.TS Phan Xuân Tuy - Ủy viên Hội đồng lý luận Bộ Công an, Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân - khẳng định: Hội thảo đã mở ra nhiều hướng nghiên cứu mới, nhiều hoạt động phối hợp và những nhiệm vụ cụ thể cho Học viện Chính trị Công an Nhân dân và Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao của mỗi bên và quy định, với những định hướng nghiên cứu, những nội dung hợp tác mà hai bên có thể triển khai thực hiện trong thời gian tới, nhất là quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phật giáo với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội" nhằm làm rõ cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn và tầm quan trọng của Phật giáo với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Từ kết quả cuộc hội thảo sẽ làm căn cứ để đề xuất phương hướng, giải pháp, kiến nghị với Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương, các cơ quan ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc các cấp để tiếp tục xác định, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có Phật giáo đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân trong bảo vệ an ninh trật tự, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường quan hệ đồng đạo, đoàn kết Phật giáo với các tôn giáo ở Việt Nam

Thanh Hà |

Trong những năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM luôn đoàn kết, hòa hợp, củng cố, mở rộng và trang nghiêm Giáo hội, thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa các thành viên, các hệ phái, các thế hệ; vừa phát huy các giá trị đặc sắc của Phật giáo Việt Nam, vừa mở rộng và tăng cường mối quan hệ đồng đạo, tình đoàn kết giữa Phật giáo với các tôn giáo ở Việt Nam.

Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết lương giáo ở Nam Định

Thanh Hà |

Ngày 14.11, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an - đã tới dự, chung vui với nhân dân thôn Đông Dương, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường (Nam Định) trong Ngày hội Đại Đoàn kết toàn Dân tộc, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930-18.11.2023).

Đời sống tôn giáo ở Việt Nam có nhiều khởi sắc

Thanh Hà |

Chủ tịch Viện Liên kết Toàn cầu - IGE Bob Roberts bày tỏ tin tưởng và ủng hộ sự nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân.

Tăng cường quan hệ đồng đạo, đoàn kết Phật giáo với các tôn giáo ở Việt Nam

Thanh Hà |

Trong những năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM luôn đoàn kết, hòa hợp, củng cố, mở rộng và trang nghiêm Giáo hội, thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa các thành viên, các hệ phái, các thế hệ; vừa phát huy các giá trị đặc sắc của Phật giáo Việt Nam, vừa mở rộng và tăng cường mối quan hệ đồng đạo, tình đoàn kết giữa Phật giáo với các tôn giáo ở Việt Nam.

Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết lương giáo ở Nam Định

Thanh Hà |

Ngày 14.11, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an - đã tới dự, chung vui với nhân dân thôn Đông Dương, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường (Nam Định) trong Ngày hội Đại Đoàn kết toàn Dân tộc, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930-18.11.2023).

Đời sống tôn giáo ở Việt Nam có nhiều khởi sắc

Thanh Hà |

Chủ tịch Viện Liên kết Toàn cầu - IGE Bob Roberts bày tỏ tin tưởng và ủng hộ sự nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân.