Cán bộ chuyên trách dân số kế hoạch hóa gia đình xã không phải là công chức

Quế Chi |

Cán bộ chuyên trách dân số kế hoạch hóa gia đình xã không phải là công chức mà là viên chức của trạm y tế xã, theo quy định hiện nay.

Khoản 1 Mục I Phần 3 Thông tư 05/2008/TT-BYT quy định về vị trí, chức năng của cán bộ chuyên trách dân số kế hoạch hóa gia đình xã như sau:

Cán bộ chuyên trách dân số kế hoạch hóa gia đình xã có trách nhiệm giúp việc cho trạm trưởng trạm y tế cấp xã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn xã. Cán bộ chuyên trách dân số kế hoạch hóa gia đình xã là viên chức của trạm y tế xã, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của trạm trưởng trạm y tế xã, chịu sự quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình huyện.

Như vậy, cán bộ chuyên trách dân số kế hoạch hóa gia đình xã không phải là công chức mà là viên chức của trạm y tế xã.

Cán bộ chuyên trách dân số kế hoạch hóa gia đình chịu sự chỉ đạo trực tiếp của trạm trưởng trạm y tế xã, chịu sự quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình huyện.

Các cán bộ chuyên trách sẽ có trách nhiệm giúp việc cho trạm trưởng trạm y tế cấp xã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn xã.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường phối hợp với kiều bào đưa hàng hóa Việt Nam ra thế giới

Theo TTXVN |

Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến với chủ đề Vai trò cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.

Bộ Nội vụ giảm hơn 100 lãnh đạo cấp vụ, quan trọng là tư tưởng phải thông

Vương Trần |

Sau sắp xếp bộ máy, Bộ Nội vụ giảm 12 chức danh Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương tại các cơ quan thuộc Bộ; giảm 8 chức danh tương đương Phó Tổng cục trưởng; 22 Vụ trưởng, 66 Phó Vụ trưởng và tương đương thuộc Tổng cục. Đây là một quyết tâm chính trị rất lớn.

Mức điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng từ ngày 1.7

PHẠM ĐÔNG |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29.6.2023 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Theo đó, từ 1.7.2023, tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ 12,5% đến 20,8%.

Tăng cường phối hợp với kiều bào đưa hàng hóa Việt Nam ra thế giới

Theo TTXVN |

Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến với chủ đề Vai trò cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.

Bộ Nội vụ giảm hơn 100 lãnh đạo cấp vụ, quan trọng là tư tưởng phải thông

Vương Trần |

Sau sắp xếp bộ máy, Bộ Nội vụ giảm 12 chức danh Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương tại các cơ quan thuộc Bộ; giảm 8 chức danh tương đương Phó Tổng cục trưởng; 22 Vụ trưởng, 66 Phó Vụ trưởng và tương đương thuộc Tổng cục. Đây là một quyết tâm chính trị rất lớn.

Mức điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng từ ngày 1.7

PHẠM ĐÔNG |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29.6.2023 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Theo đó, từ 1.7.2023, tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ 12,5% đến 20,8%.