Ninh Thuận

Ninh Thuận phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Khánh Minh |

Ninh Thuận thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.