Công đoàn chung sức xây dựng nông thôn mới

Hà Anh |

Hưởng ứng Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động, các cấp công đoàn đã tích cực thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.  

Trong đó, có Chương trình phối hợp số 3890/CTrPH-BNN-TLĐ ngày 10.6.2020 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Tổng LĐLĐVN về việc đẩy mạnh phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn đã nhận được sự hưởng ứng tham gia của các cấp các ngành và các địa phương trên toàn quốc. 

Cụ thể, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức hỗ trợ với các chương trình nông thôn mới với tổng số tiền hơn 22 tỉ đồng xây dựng trường học, hỗ trợ các địa phương xoá nhà tạm cho hộ nghèo, xây dựng các công trình nông thôn mới; Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã phối hợp với chuyên môn trong ngành, đẩy nhanh tiến độ giúp các địa phương xây dựng và triển khai phát triển mạng lưới giao thông nông thôn. Đến nay, cả nước đã có 519.086km đường giao thông nông thôn đã góp phần làm thay đổi căn bản diện mạo giao thông nông thôn mới. 

Công đoàn Điện lực Việt Nam, quán triệt CNVCLĐ trong ngành nhận thức sâu sắc việc cung cấp điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn là nhiệm vụ quan trọng góp phần phát triển nền sản xuất nông nghiệp bền vững; Công đoàn Thông tin truyền thông Việt Nam với phong trào thi đua “VNPT cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” với mục tiêu vận động CBCNVC, đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các phong trào thi đua nhằm phát triển cơ sở hạ tầng, mạng lưới công nghệ thông tin, truyền thông hiện đại, đồng bộ đến cấp cơ sở góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, dịch vụ, xoá đói giảm nghèo, nâng cao dân trí khu vực nông thôn... 

Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tích cực tuyên truyền, phổ biến nhân rộng các điển hình, mô hình tiêu biểu trong thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn với hàng nghìn sáng kiến, cải tiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. 

Năm 2022, Công đoàn các cấp tiếp tục triển khai “Chương trình tiêu thụ nông sản”. Theo đó, Tổng LĐLĐVN đã chỉ đạo các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp có tổ chức bữa ăn trưa, vận động, thương lượng với người sử dụng lao động ưu tiên sử dụng các mặt hàng nông sản đang gặp khó khăn vào thành phần bữa ăn cho người lao động tại doanh nghiệp... Khuyến khích, động viên CNVCLĐ nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan chức năng các giải pháp hỗ trợ nông dân và ngành nông nghiệp khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh. 

Hà Anh