Tỉnh Lâm Đồng triển khai mở lớp truyền dạy Cồng chiêng năm 2024

Mai Hương |

Ngày 19.2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ triển khai mở lớp truyền dạy Cồng chiêng năm 2024 cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Triển khai Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND các huyện: Đam Rông, Đơn Dương, Di Linh, Đức Trọng quan tâm, chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao lựa chọn 1 địa bàn truyền dạy, xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí chi tiết thực hiện.

Việc mở lớp học nhằm giúp người dân kế thừa và phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng.. Ảnh: Thanh Tuấn
Việc mở lớp học nhằm giúp người dân kế thừa và phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng. Ảnh: Thanh Tuấn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị phối hợp cùng chính quyền địa phương lựa chọn và lập danh sách nghệ nhân truyền dạy, học viên, tổ chức công tác khai mạc, bế mạc lớp truyền dạy; phối hợp cùng chính quyền địa phương quản lý lớp trong suốt thời gian tổ chức truyền dạy.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, nguồn kinh phí thực hiện được trích từ nguồn kinh phí thực hiện Dự án 6 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được cấp năm 2024.

Việc mở lớp học nhằm giúp người dân kế thừa và phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng.

Đồng thời, đưa hoạt động sinh hoạt giao lưu văn hóa cồng chiêng ở địa phương ngày càng phát triển sâu rộng, phục vụ nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần của người dân, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Mai Hương