Sóc Trăng thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia

PHƯƠNG ANH |

Ngày 15.8, tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh Sóc Trăng, Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2021 - 2025”.

Theo đó, Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ước đến cuối năm 2023 toàn tỉnh Sóc Trăng thực hiện hỗ trợ đất ở cho 338 hộ, hỗ trợ nhà ở cho 1.899 hộ, hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 4.560 hộ, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 1.223 hộ, xây dựng 4 công trình nước tập trung; thực hiện trên 40 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cộng đồng; triển khai xây dựng 113 công trình dân sinh.

Về chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Tính đến cuối năm 2022, toàn tỉnh còn 15.139 hộ nghèo, giảm được 7.270 hộ. Dự kiến đến cuối năm 2023, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có 70/80 xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, có 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 2 thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh các chỉ tiêu đạt và vượt, hiện nay có một số chỉ tiêu của các Chương trình mục tiêu quốc gia có khả năng khó thực hiện đạt theo kế hoạch đề ra.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Phương Anh
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Phương Anh

Tại hội nghị, đại biểu đã trình bày các tham luận chia sẻ về những kinh nghiệm hiệu quả trong triển khai thực hiện chương trình tại các đơn vị, địa phương để làm sâu sắc hơn những kết quả đạt được, các khó khăn, hạn chế và nguyên nhân ; chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

PHƯƠNG ANH