Năm 2024, Đắk Nông đặt mục tiêu giảm hơn 3.415 hộ nghèo

Phan Tuấn |

Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo cuối năm 2023, toàn tỉnh Đắk Nông còn 8.838 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ 5,18%. Năm 2024, địa phương này phấn đấu sẽ tiếp tục kéo giảm trên 3.415 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ 3,15%.

Sáng 21.2, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa ban hành kế hoạch thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo bền vững năm 2024.

Theo UBND tỉnh Đắk Nông, kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo cuối năm 2023, toàn tỉnh còn 8.838 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ 5,18%.

Tỉnh Đắk Nông phấn đấu đến cuối năm 2024, giảm từ 2% trở lên, tương ứng với số hộ giảm trên 3.415 hộ. Trong đó, số hộ nghèo chung toàn tỉnh cuối năm 2024 còn 5.423 hộ, chiếm tỉ lệ 3,15%.

Bên cạnh đó, tỉnh Đắk Nông cũng đặt mục tiêu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt về tiêu chí thu nhập được hỗ trợ và tạo điều kiện vay vốn phát triển sản xuất, đào tạo nghề, tạo việc làm ôn định để tăng thu nhập.

100% hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt về các dịch vụ xã hội cơ bản sẽ được hỗ trợ một phần để từng bước cải thiện và tiếp cận các dịch vụ về việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin.

Để thực hiện được mục tiêu trên, các cấp ngành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông sẽ triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách, chương trình giảm nghèo phù hợp với thực tiễn.

Trong đó, tỉnh Đắk Nông sẽ lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chương trình mục tiêu quôc gia xây dựng nông thôn mới; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện thành công chỉ tiêu, mục tiêu giảm nghèo năm 2024.

Phan Tuấn