Kiên Giang đăng cai Hội thi kỷ niệm 80 năm “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”

NGUYÊN ANH |

Thông qua Hội thi để tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về đất nước và con người Việt Nam; cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân nỗ lực vượt lên khó khăn, thách thức, chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngày 4.11, Sở Văn hóa - Thể thao Kiên Giang cho hay, năm nay, Kiên Giang đăng cai Hội thi Tiểu phẩm tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (Hội thi sân khấu cải lương toàn quốc năm 2023), lễ khai mạc diễn ra vào tối ngày 5.11.2023, lễ bế mạc vào sáng ngày 8.11.2023.

Ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - cho biết, Hội thi nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn, sự trường tồn và tầm ảnh hưởng của Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943 trong thời gian 80 năm qua. Khẳng định tầm nhìn xa, trông rộng của Đảng ta về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đây là văn kiện có giá trị lịch sử vô cùng to lớn và sâu sắc của Đảng ta, được coi là Tuyên ngôn của Đảng về một nền văn hóa dân tộc, khoa học, đại chúng.

Phát huy vai trò chủ thể sáng tạo, chủ thể thụ hưởng văn hóa là nhân dân; tôn trọng và bảo vệ sự biểu đạt đa dạng của văn hóa, của người dân; phát triển phong trào văn hóa sâu rộng, thực chất; nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân, bảo đảm sự công bằng.

Hội thi có sự tham gia của các Đoàn Nghệ thuật quần chúng thuộc Trung tâm Văn hóa; Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật; Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Triển lãm các tỉnh, thành phố toàn quốc.

Ngoài ra, các đoàn tham gia hội thi còn tham gia hoạt động dâng hương và diễu hành, Hội thi lưu diễn tại địa bàn huyện An Biên, huyện Kiên Lương.

NGUYÊN ANH