Gia Lai ban hành kế hoạch giảm nghèo bền vững 2024

NGỌC MINH |

​UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 3456/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, kế hoạch đề ra mục tiêu giảm tỉ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025) còn 6,11% vào cuối năm 2024; mức giảm tỉ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025) ở mức 2%; tỉ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3%...

Để triển khai thực hiện, Kế hoạch đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính gồm: Xây dựng kế hoạch giảm nghèo, tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác giảm nghèo nhanh và bền vững; thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững; thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo chung, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; thực hiện tốt các phong trào thi đua giảm nghèo, tăng cường hoạt động đỡ đầu, kết nghĩa giữa các địa phương và các ngành, đoàn thể.

Các tập thể, gia đình được tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2021-2023. Ảnh: Ngọc Minh
Các tập thể, gia đình được tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2021-2023. Ảnh: Ngọc Minh

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh tập trung các nguồn lực, ưu tiên đầu tư về nhà ở, nước sạch, nhà vệ sinh, thông tin truyền thông cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo đặc biệt tại địa bàn huyện nghèo và các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới để tăng khả năng tiếp cận với các nhu cầu xã hội cơ bản, giảm tỉ lệ các hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân thiếu hụt, không được tiếp cận.

Theo chức năng, nhiệm vụ của sở, ngành, đơn vị, trong quá trình xây dựng, thực hiện các đề án, dự án, mô hình phát triển kinh tế - xã hội cần đánh giá, dự kiến mức độ tác động tiêu cực, tích cực, hiệu quả đối với người nghèo, người cận nghèo, người dân tộc thiểu số và đối với các mục tiêu giảm nghèo của địa bàn thực hiện; lồng ghép các nguồn lực để tạo mọi điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có việc làm, tăng thu nhập và thoát nghèo bền vững.

Phát động phong trào thi đua giữa các phòng, ban đơn vị trong cơ quan trong công tác giảm nghèo nói chung, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tác động đến mục tiêu giảm nghèo nói riêng; tích cực vận động cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan tích cực tham gia, ủng hộ các đợt phát động ủng hộ người nghèo như “Quỹ vì người nghèo".

Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế theo hướng tiếp cận mới, nghiên cứu thực hiện hỗ trợ một phần có điều kiện, bảo toàn một phần nguồn vốn để luân phiên thực hiện cho các đối tượng khác cùng thụ hưởng.

Lồng ghép việc thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo chung và các chính sách giảm nghèo đặc thù với các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia ở các xã, thôn/làng đặc biệt khó khăn và các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội.

Đồng thời, thực hiện chính sách hỗ trợ người nghèo, cận nghèo như: Miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền điện, mua thẻ bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội hằng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội... Chú trọng các xã có tỉ lệ hộ nghèo cao. Quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ giảm nghèo; Gắn công tác giảm nghèo với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; giao chỉ tiêu giảm nghèo cụ thể cho từng xã, phường, thị trấn, phân công rõ ràng trách nhiệm cho các phòng, ban chức năng, hội, đoàn thể trong công tác giảm nghèo.

Mở rộng và tạo điều kiện để tăng cường sự tham gia của người dân từ việc xác định đối tượng thụ hưởng đến việc lập kế hoạch, triển khai, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện bảo đảm tính công khai, minh bạch và trách nhiệm trong suốt quá trình thực hiện chương trình.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình giảm nghèo ở các cấp, phát huy quyền giám sát của người dân ở các vùng hưởng lợi chương trình, dự án. Cùng với đó, vận động, huy động các nguồn lực tự nhiên của địa phương, nguồn lực con người từ cộng đồng, người dân, bằng nhiều hình thức như: Ủng hộ ngày công lao động, vốn, kinh nghiệm sản xuất... giúp đỡ người nghèo khắc phục khó khăn vươn lên thoát nghèo; sử dụng khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương để giảm nghèo.

NGỌC MINH