Đoàn kết toàn dân tộc, động lực quan trọng trong công cuộc đổi mới đất nước

PHẠM ĐÔNG |

TS. Nguyễn Viết Chức khẳng định, lịch sử đã chứng minh đoàn kết là sức mạnh, việc tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là động lực quan trọng trong công cuộc đổi mới đất nước.

Đoàn kết là nguồn sức mạnh và động lực to lớn

Trong điều kiện mới, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân dân không ngừng được củng cố, tăng cường và phát huy, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Ngày 19.10, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành là nguồn sức mạnh và động lực to lớn để tranh thủ thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Tuy nhiên, ông Túc cho rằng, chúng ta cũng phải nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật là sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chưa được phát huy đầy đủ. Có lúc, có nơi chưa phát huy được vai trò, quyền làm chủ thực sự của nhân dân. Tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của các tầng lớp nhân dân ở một số nơi chưa được lắng nghe, quan tâm, giải quyết thấu đáo.

Theo ông Túc, để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng, Nhà nước cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan liên quan thúc đẩy nghiên cứu lý luận và thực tiễn, làm rõ hơn nội hàm, nhất là về liên minh giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức.

Trong đó, cần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân, viên chức người lao động trên toàn quốc hiểu hơn về tổ chức Công đoàn, tích cực tham gia vào quá trình lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: Phạm Đông
Ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: Phạm Đông

Hơn lúc nào hết, cần phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

TS. Nguyễn Viết Chức - Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa Xã hội (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) nhấn mạnh, lịch sử đất nước ta đã chứng minh, đoàn kết là sức mạnh.

Theo TS. Nguyễn Viết Chức, trong công cuộc đổi mới, nền dân chủ ngày càng phát triển, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng quan trọng, nhiệm vụ càng nặng nề hơn.

Tuy nhiên, TS. Nguyễn Viết Chức cũng cho rằng, trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế, an ninh khu vực và quốc tế diễn biến phức tạp, khó lường, có những tác động tiêu cực của quá trình biến đổi khí hậu; nhiều loại dịch bệnh mới xuất hiện khó kiểm soát... Những điều đó làm kìm hãm, cản trở sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Trước bối cảnh đó, TS. Nguyễn Viết Chức khẳng định, việc tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là động lực quan trọng trong công cuộc đổi mới đất nước. Do vậy, việc nâng cao vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội là một yêu cầu khách quan, có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm cho sự phát triển vững chắc của đất nước.

Để tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở phải đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức hoạt động, để thực hiện nhiệm vụ khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân tộc.

Phát huy cao độ những giá trị văn hoá, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thành công mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Tăng cường, mở rộng đối ngoại nhân dân. Xây dựng thế trận lòng dân, phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng thuận của nhân dân trong và ngoài nước để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

"Khát vọng Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 hơn lúc nào hết cần phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, sức mạnh đoàn kết của bạn bè quốc tế.

Và đã là người Việt Nam yêu nước, dù ở trong nước hay ngoài nước, dù có chính kiến ra sao, đều nên thể hiện tinh thần vì dân, vì nước mà siết chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng", TS. Nguyễn Viết Chức chia sẻ.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Dựa vào dân, lấy dân là gốc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Vương Trần |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tinh thần dựa vào dân, lấy "dân là gốc", khơi dậy, phát huy ý chí tự lực, tự cường, truyền thống văn hoá, yêu nước, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng "thế trận lòng dân", lấy "yên dân" là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển quê hương

Song Minh |

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khuyến khích và tạo điều kiện để đồng bào Việt Nam ở nước ngoài đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước ta trong những năm qua.

Ngày hội Đại đoàn kết tạo sự chung sức chung lòng của người dân

Khánh Minh |

Ngày hội Đại đoàn kết được tổ chức đã tạo sự chung sức chung lòng, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân, cộng đồng.

Dựa vào dân, lấy dân là gốc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Vương Trần |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tinh thần dựa vào dân, lấy "dân là gốc", khơi dậy, phát huy ý chí tự lực, tự cường, truyền thống văn hoá, yêu nước, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng "thế trận lòng dân", lấy "yên dân" là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển quê hương

Song Minh |

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khuyến khích và tạo điều kiện để đồng bào Việt Nam ở nước ngoài đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước ta trong những năm qua.

Ngày hội Đại đoàn kết tạo sự chung sức chung lòng của người dân

Khánh Minh |

Ngày hội Đại đoàn kết được tổ chức đã tạo sự chung sức chung lòng, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân, cộng đồng.