Ngày hội văn hoá dân tộc Dao

1.000 nghệ nhân trình diễn trong Ngày hội văn hoá dân tộc Dao

HƯƠNG MAI |

Đồng bào dân tộc Dao có một nền văn hóa phong phú và đậm đà bản sắc, phản ánh nhiều lĩnh vực của đời sống.