Dân tộc Dao

1.000 nghệ nhân trình diễn trong Ngày hội văn hoá dân tộc Dao

HƯƠNG MAI |

Đồng bào dân tộc Dao có một nền văn hóa phong phú và đậm đà bản sắc, phản ánh nhiều lĩnh vực của đời sống.

14 tỉnh tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao tại Thái Nguyên

PHÙNG MINH |

Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao năm 2022 sẽ được diễn ra với chủ đề "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao: Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển".