Bảo tồn văn hóa dân tộc

Công bố kế hoạch 7 chương trình bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số năm 2022

Thanh Hà |

Chương trình hướng tới nâng cao nhận thức về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số, đề cao vai trò năng lực chủ thể văn hóa của các nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số.