Xúc tiến đầu tư các vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương đang xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, kết nối tiêu thụ sản phẩm, hội chợ, giao lưu, diễn đàn, các lễ hội gắn với thương mại du lịch.

Ngày 9.10, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ các hoạt động thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Trong thời gian tới, Khánh Hòa sẽ tập trung tổ chức các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, kết nối tiêu thụ sản phẩm, hội chợ, giao lưu, diễn đàn, các lễ hội gắn với thương mại du lịch.

Ngoài ra, địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ xây dựng và thực hiện một số mô hình nhằm tiêu thụ sản phẩm, cung ứng các mặt hàng thiết yếu, truyền thông quảng bá các sản phẩm của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tổ chức các lớp tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại…

Kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước, được bố trí hàng năm thực hiện hỗ trợ thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc tiểu dự án 2, dự án 3 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn.

Để thực hiện kế hoạch này, Khánh Hòa yêu cầu các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện các hoạt động thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2023-2025 và hàng năm đảm bảo đồng bộ, thống nhất, thiết thực; bám sát các mục tiêu của tiểu dự án, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình…

Được biết một số địa phương miền núi ở Khánh Hòa đã có những bước phát triển trong kinh tế - xã hội thông qua việc tập trung xây dựng những thế mạnh nền tảng. Điển hình như huyện miền núi Khánh Sơn đã chú trọng xây dựng thương hiệu sầu riêng Khánh Sơn và các loại trái cây đặc sản như măng cụt, mít, chôm chôm...

Việc phát triển các thương hiệu nông sản sạch đã góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển du lịch sinh thái...

Hữu Long