Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Phát động phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” đến năm 2025

PHẠM ĐÔNG |

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã thảo luận và thống nhất phát động phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” từ nay đến năm 2025.