Châu Phi

Về nơi phụ nữ lấy chồng thì nhổ tóc

An Nhiên |

Phụ nữ dân tộc Dao đỏ ở Lai Châu coi việc nhổ tóc là một cách làm đẹp và cũng để khẳng định đã yên bề gia thất.